Görev ve Sorumluluklar

Döner Sermaye Merkez Müdürünün Görevleri

GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

Tüm İşletmelerin koordinasyonu ve Merkezdeki işleri Merkez Müdürlüğünce yürütülür. 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

(1) Döner sermaye teşkilatını idare ve temsil etmek,

(2) İşletmeleri ilgili mevzuat hükümleri, çalışma programları, bütçe esasları ve Bakanlık emirleri doğrultusunda verimlilik ve kârlılık ilkelerine uygun olarak yönetmek,

(3) Yeni açılacak işletmelere ilişkin işlemleri yapmak,

(4) İşletmelerin süreli raporlarını, mizanlarını takip ve kontrol etmek, gerektiğinde işletmeleri yerinde denetleyerek rapor düzenlemek ve bu raporu Bakanlık makamına sunmak,

(5) Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün ve işletmelerin bütçe taslaklarının zamanında hazırlanmasını sağlamak, kontrol etmek ve onaylamak,

(6) Bütçe içinde bölümlerden yapılacak aktarmaların zamanında yapılmasını sağlamak ve onaylamak,

(7) İşletmelerin personel ve kadro ihtiyaçlarını saptamak ,

(8) İşletmelerce yapılan ihale dosyalarını inceleyerek Bakanlık makam onayına sunmak,

(9) İşletmelerden alınan bilanço ve eklerine göre hazırlanacak olan konsolide bilançoyu, mali yılın bitiminden itibaren dört ay içinde Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek,

(10) İşletmelerce Merkez Müdürlüğüne gönderilecek % 5 merkez hissesinin gönderilmesini izlemek,

(11) Verimli çalışmayan işletmelerin saptanarak, verimliliğini arttırıcı önlemler almak veya kapatılması için gerekli işlemleri yapmak,

(12) Ödeme güçlüğü olan işletmelere gerekli yardımları yapmak,

(13) Merkez Müdürlüğünde ve işletmelerde çalışan personelin hizmetiçi eğitimlerini sağlamak ve işletmeler arası koordinasyonu gerçekleştirmek,

(14) Mevzuat değişikliklerini işletmelere zamanında bildirmek, gerektiğinde genelge ve talimatlar yayımlamak, seminerler düzenlemek,

(15) Merkez Müdürlüğünün diğer işlerini yapmak ve yaptırmak.

Döner Sermaye Merkez Saymanın Görevleri

GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

 Saymanlık işleri ile muhasebe işlemleri muhasebe yetkilisi tarafından yürütülür. 

STANDART GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Muhasebe yetkilisinin görevleri şunlardır:

(1) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

(2) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

(3) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

(4) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer malî işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, belge ve bilgileri her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

(5)  Muhasebe işlemlerinin süresinde Bakanlık Döner Sermaye Mali Kaynaklar Sistemine girişini yapmak ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince düzenlenmesi gereken belge, bilgi ve yönetim dönemi hesabını belirtilen sürelerde ilgili yerlere düzenli olarak vermek.

(6) Veznenin kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

(7) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

(8) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe biriminden uzak yerlerde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

(9) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

(10) Muhasebe birimini yönetmek.

(11) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Veznedarın Görevleri

GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

Saymanlıkça yapılan tahsilat ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işlemleri yapmak.

STANDART GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Veznedarın görev ve sorumlulukları şunlardır :

1. Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak,

2. Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe günlük kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

3. İşletmeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

4. Tahsilata ait alındıların dip koçanları ile günlük kasa defterini ve diğer belgeleri saklamak,

5. Muhasebe yetkilisinin vereceği diğer işleri yapmak.

Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin kayıp ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

Gerçekleştirme Görevlileri ve Sorumlulukları

1.Gider gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya

hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin

hazırlanması görevlerini yürütürler.

2. Harcama yetkilisi, kendisine en yakın üst kademe yöneticilerinden birisini veya birkaçını ödeme emri

belgesini düzenlemek üzere görevlendirir. Görevlendirilen kişiler de gerçekleştirme görevlisi olup, harcama birimindeki

ön malî kontrol görevini yaparlar.

3. Gelir gerçekleştirme görevlileri; işletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini yürütürler.

4. Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına ve usulüne uygun olarak

yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve diğer gerçekleştirme görevlileri tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapmaları gereken kontrollerden sorumludurlar.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları

1. Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır kayıt ve işlemlerini yürütmek.

2. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları tasnifli, tertipli bir durumda sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

3. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

4. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

5. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

6. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

7. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

8.Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

9. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planının yapılmasına yardımcı olmak.

10. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların hesabını muhasebe yetkilisine sunmak.

11. Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı talimatlarına dayanarak alındı karşılığında ilgililere vermek.

12. Ambardan sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek.

13. Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonuna muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek.

14. Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yapmak üzere harcama yetkilisine bildirmek.

15. Harcama yetkilisi veya diğer yetkililerin vereceği işleri yapmak.